ชื่อ-สกุล  นายแพทย์ธีระศิษฏ์  เฉินบำรุง

  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ป้องกันแขนง อาชีวเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

        ศรีนครินทรวิโรฒ

     - วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ป้องกันแขนง อาชีวเวชศาสตร์ จากแพทยสภา

  ประวัติการทำงาน
     แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง

  ผลงานวิชาการ

     

 

ชื่อ-สกุล  นายแพทย์ลิขสิทธิ์ โสนันทะ

  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง

  ประวัติการศึกษา

     - วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ (แพทย์สภา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - Certificate fellowship program in the center for occupational and environmental medicine,The 

       Catholic University of Korea seoul St. mary's hospital

     - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

  ประวัติการทำงาน
     - แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม (2555)

     - แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (2556-2557)

  ผลงานวิชาการ

     - งานวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการทำงานของมารดา กับการกำเนิดทารกน้ำหนักน้อย ของสตรีมีครรภ์เข้ารับการ         คลอดในโรงพยาบาลรัฐบาลเขตจังหวัดระยอง (ปี 2561)

     - บทความวิชาการ  เรื่องบาดแผลไหม้ จากอุบัติเหตุุผลัดตกลงไหในบ่อสารเคมีร้อนซิงค์ฟอสเฟต จังหวัดระยอง

 

ชื่อ-สกุล  นายแพทย์วิชาธร ธีรธัญยธรณ์กุล

  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  รับผิดชอบงานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล)

- แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร 2 เดือน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)

  ประวัติการทำงาน

- ใช้ทุนและทำงานที่ จังหวัดนราธิวาส 

  ผลงานวิชาการ

- อุปาทานหมู่จำนวน 28 รายในระหว่างการทำงาน 2 เหตุการณ์จากห้องเย็น ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร แช่แข็ง จังหวัดระยอง ประเทศไทย

 

ชื่อ-สกุล  แพทย์หญิงธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์

  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  

  ประวัติการศึกษา

  ประวัติการทำงาน

 

  ผลงานวิชาการ

ชื่อ-สกุล  นายแพทย์วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ

  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  

  ประวัติการศึกษา

- วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประวัติการทำงาน

- แพทย์เพิ่มพูนทักษะและใช้ทุน จังหวัดอุดรธานี

  ผลงานวิชาการ

- Prevalence and related factors of musculoskeletal discomfort among pharmacy personnel of King Chulalongkorn Memorial Hospital

- บทฟื้นฟูวิชาการ สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยจากการทำงานของบุคลากรเภสัชกรรมในโรงพยาบาล

ชื่อ-สกุล  นายแพทย์ปิยพันธ์ ปั้นดี

  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  

  ประวัติการศึกษา

  ประวัติการทำงาน

  ผลงานวิชาการ

 

 

Powered by OrdaSoft!