• สร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากการทำงานและสุขภาพทั่วไป

             

            เป็นการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแก่คนทำงานในรูปของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลการะทบต่อการทำงาน โดยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพและสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปและพฤติกรรมการทำงาน

 

 

  • สร้างกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผล พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนทำงาน

 

              จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของคนวัยทำงาน สถานประกอบการ และชุมชนประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนเป็นระยะ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของคนวัยทำงานสถานประกอบการและชุมชน

ติดต่อ

คุณสิชล เจียมอนุกูลกิจ

คุณศศิธร สรประดิษ

โทร 038-611104 ต่อ 3333

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by OrdaSoft!