16 ส.ค. 61  “Thai Checkup Program Training” กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยองจัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้โปรแกรมบันทึกและรายงานผลการตรวจสุขภาพเชิงรุก ได้รับเกียรติจากนายแพทย์บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ เปิดการประชุม และผู้แทนกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นพ.ลิขสิทธิ์ โสนันทะ กล่าวรางงาน ทีมวิทยากรจากเอกชนและทีมอาชีวอยามัย รพ.ระยอง มีผู้แทนจากทุก รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ 6 และ รพช. ในระยอง ได้รับความสนใจจากเครือข่ายอย่างดี มีข้อตกลงควมร่วมมือกันที่จะช่วยพัฒนาให้สามารถขยายผลใช้ในทุกจังหวัดและเชื่อมโยงข้อมูลกันได้

 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้