การประชุมวิชาการ”อาชีวอนามัยและพิษวิทยาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 ปี 2561 ได้รับเกียรติจากนพ.สุเทพ เพชรมาก ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6  เป็นประธานเปิดการประชุม ท่านนพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร สสจ.ระยอง กล่าวต้อนรับ และนพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล รักษาการ ผู้อำนวยการ รพ.ระยอง กล่าวรายงานการประชุม  และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ทั่วประเทศร่วมเป็นวิทยากร

การจัดประชุมครั้งนี้มีแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นักอาชีวอนามัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าประชุม จำนวน 150 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อแนวโน้ม ทิศทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โรคและภัยสุขภาพจากการพัฒนา การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช และรศ.ดร.เนสินี ไชยเอีย นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยรูปแบบการพัฒนางาน Best Practice ของสถานประกอบการ โครงการอนุรักษ์การได้ยิน 2018 โดยตัวแทนจากบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และบริษัทเจเทคโตะ ออโตโมทีฟ ไทยแลนด์ จำกัด และ Excellence of OHS ตัวอย่างสถานประกอบการ Best Practice of Noise Conservative Program และ Excellence Center of E&OMS ; ด้านพิษวิทยาและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รพ.ระยอง โดยนพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง ด้านโรคปอดจากการทำงาน รพ.ชลบุรี โดย อ.มาลินี บุญยะรัตพันธุ์ ด้านโรคพิษตะกั่ว โดยพญ.เกศ ชัยวัชราภรณ์ และด้านการยศาสตร์ โดยพญ.ชีวรัตน์ ปราสาท รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

หากท่านใดสนใจเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ใน FB live เพจอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง ค่ะ สำหรับเอกสารประกอบการประชุม ทางผู้จัดอัพโหลดไฟล์ในQR code ผู้สนใจสามาถดาวน์โหลดได้ ในการจัดประชุมครั้งนี้ ในนามผู้จัด ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร อาจารญ์ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกี่ยรติ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ในการให้ความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและพิษวิทยาภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 ปี 2561 ให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ

QR CODE เอกสารประกอบการประชุม

 

 

 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้