บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการทบทวน และการฝึกซ้อมแผนภาคปฏิบัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ตำบลนาตาขวัญ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านชะวึก ต.นาตาขวัญ ร่วมกับศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง นำทีมโดย นพ.คงฤทธิ์ ภิญโญวิวัฒน์ และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และ 3 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมชุมชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และร่วมซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.นาตาขวัญ โดยมีคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ อบต.นาตาขวัญ เข้าร่วมฝึกซ้อม

ภาพกิจกรรม

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้