22-24 ส.ค.66 การประเมินคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัย (self ascessment QA OHN) ครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วในการประชุมพัฒนาศักยภาพการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อรองรับ Service Plan โดยกองการพยาบาล หลังจากการประกาศมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยเมื่อปี 2557 และมีการประชุมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในปี 2558 และ ปี 2566 กองการพยาบาลได้พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพการพยาบาลอาชีวอนามัยขึ้น
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้