27 มี.ค.66 "วันนี้เราปลอดภัย..แล้วพรุ่งนี้จะปลอดภัยไหม" หลายจังหวัดใช้รังสีซีเซียม 137 เป็นเครื่องวัดระดับของวัตถุ/สารต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม ระยองก็เช่นกัน.....วิกฤตคือโอกาศที่เราจะไม่ปล่อยผ่าน...
"สื่อสารเรื่องซีเซียม 137 ยังทำต่อ" เพื่อให้คนทำงานและประชาชนปลอดภัยงานพิษวิทยาและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และงานอาขีวป้องกันควบคุมโรค โดย พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์และทีมอาชีวอนามัย ลงพื้นที่ให้ความรู้สื่อสารความเสี่ยงเรื่องรังสีซีเซี่ยม 137 และการดูแลสุขภาพตนเองในการทำงานอย่างปลอดภัย แก่คนวัยทำงานกลุ่มเก็บและขนขยะมูลฝอยที่มีทั้งคนไทยและต่างชาติชาวกัมพูชา บ.คลีนมหานคร ทำหน้าที่เก็บขนขยะในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองระยอง ทุกคนกระตือรืนร้นที่จะร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้