3 เม.ย.66 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสุขคศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ม.บูรพา ฝึกปฏิบัตงานระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-31 พ.ค. 66 โดย พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงค์ และหัวหน้างานพยาบาล ขอขอบคุณคณาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ และร่วมแสดงความเห็นและชื่นชมการทำงานของทีมเราค่ะ การฝึกงานจะเวียนไปตามงานต่างๆโดยมีหัวหน้างานพยาบาลเป็น อ.พี่เลี้ยง และ มี อ.แพทย์ แบะ นวก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละวัน ตามบริบทการให้บริการตามแผนงานปกติ ไม่เพิ่มภาระงาน แต่ทุกคนต้องทบทวนงานของตนเองและสื่อสารกับนิสิตได้อย่างเหมาะสม
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้