31 มี.ค. 66 งานศูนย์รักษาพิษวิทยาอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง ได้รับเกียรติจาก รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นทีมวิทยากร นำโดย นพ.วิชชาธร ธีรธัญยธรย์กุล และ พว.อชิดา บุญเจริญ ในการอบรม เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข สารเคมี แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน รพ. ได้รับความสนใจและการต้อนรับเป็นอย่างดี
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้