หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

Air 4 Thai

1a

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

2a

 

 

 

กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

    -  รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

 

3a

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

 

logo

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

oap banner

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงสาธารณสุข

6a

 

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

7a

 

กรมควบคุมโรค

 8a

สำนักระบาดวิทยา

 9a

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

 

   กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

 

 

Powered by OrdaSoft!