สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามหัวข้อด้านล่าง

 

SOP 01_AF 01-01_รายการวิธีดำเนินการมาตรฐานและรายการเอกสารประกอบ

SOP 01_AF 02-01_รายการวิธีดำเนินการมาตรฐานและรายการเอกสารประกอบ

SOP 01_AF 03-01_รายการวิธีดำเนินการมาตรฐานและรายการเอกสารประกอบ

SOP 02_AF 01-02_แบบฟอร์มลงนามรับหลักเกณฑ์วิธีดำเนินการมาตรฐาน

SOP 03_AF 01-03_แผนภูมิโครงสร้างองค์กร

SOP 03_AF 02-03_แบบฟอร์ม และ แฟ้มประวัติคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

SOP 03_AF 03-03_แบบฟอร์มการโหวตให้คะแนน

SOP 04_AF 01-04_Eng_คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน-Member

SOP 04_AF 01-04_Thai_คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับและเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน-Member

SOP 04_AF 02-04_Eng_คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุม

SOP 04_AF 02-04_Thai_คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของผู้มาเยี่ยมสังเกตการณ์การประชุม