สามารถดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อข้างล่าง

 

SOP 01 - การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน

SOP 02 - วิธีการเตรียมหลักเกณฑ์

SOP 03 - โครงสร้างคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

SOP 04 - เอกสารการรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์

SOP 05 - การอบรมคณะอนุกรรมการฯ และบุคลากร

SOP 06 - การเลือกที่ปรึกษาอิสระ

SOP 07 - การบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ส่งเข้ามา

SOP 08 - การพิจารณาและแบบประเมินโครงร่างการวิจัย

SOP 09 - การยกเว้นและการพิจารณาโครงร่างการวิจัยแบบเร่งด่วน

SOP 10 - การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก

SOP 11 - เครื่องมือทางการแพทย์

SOP 12 - การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาใหม่

SOP 13 - การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย

SOP 14 - การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

SOP 15 - การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย

SOP 16 - การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

SOP 17 - การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร

SOP 18 - การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด

SOP 19 - การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

SOP 20 - การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย