การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลเพื่อรองรับอุบัติภัยสารเคมี

          การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากอุบัติภัยสารเคมีเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบฉุกเฉินหรือเร่งด่วนที่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมีความแตกต่างจากเวชปฏิบัติทั่วไป เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยมาโรงพยาบาลจำวนมากในคราวเดียวกัน  การดูแลรักษาสารเคมีแต่ละชนิดมีความจำเพาะแตกต่างกัน  และที่สำคัญผู้ให้บริการอาจได้รับการอันตรายและการปนเปื้อนสารเคมีที่ติดตัวผู้ป่วยมาด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการความเตรียมความพร้อมของแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับอุบัติภัย  วิธีการปฏิบัติงาน  เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับป้องกันอันตราย  ที่สำคัญคือความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากสารเคมีทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน  ตัวอย่างความรู้และทักษะที่จำเป็นซึ่งสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก เช่น

  • หลักการจัดทำแผนรองรับอุบัติภัยสารเคมี

  • หลักการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมี (EOC & ICS)

  • อันตรายของสารเคมีและหลักการดูแลผู้ป่วย

  • การชำระล้างสารเคมี

  • หลักความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานตอบโต้เหตุอุบัติภัยสารเคมี

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

อมรรัตน์  สุขปั้น

อชิดา  บุญเจริญ

วิจิตรา  กลิ่นหอม

โทรศัพท์  038-611104 ต่อ 2127

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.