ตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน (Occupational medicine clinic)

การเตรียมตัวก่อนมาวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

1.ข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยที่ได้รับการรักษา (โรงพยาบาลอื่น)

2.ข้อมูลลักษณะงานที่สงสัยว่าทำให้เกิดโรคจากการทำงาน (ภาพถ่ายหรือวีดีโอ)

3.ข้อมูลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

4.บริษัทเขียนใบส่งตัว กท.44

5.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือหัวหน้างาน มาพร้อมกับพนักงานด้วย

ตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function test หรือ Pulmonary function test) ตรวจเพื่อดูความสามารถในการทำหน้าที่ของปอด เช่น ดูว่าปริมาตรและความจุของปอดเป็นปกติดีหรือไม่ อากาศสามารถผ่านเข้าและออกจากปอดได้ดีเพียงใด ปอดมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีเพียงใด

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 • สภาพร่างกายปกติ ในกรณีที่เคยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดหลอดลมอักเสบ ปอดบวม ต้องได้รับการรักษาหายมาแล้วอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และไม่อยู่ในระยะหลังการผ่าตัดใหม่ ๆ เช่น ผ่าตัดช่องอก ช่องท้อง เป็นต้น
 • ควรสวมใส่เสื่อผ้าที่สบาย ไม่รัดทรวงอกและท้อง
 • ห้ามออกกำลังกายอย่างหนักก่อนตรวจอย่างน้อย 30 นาที
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนตรวจอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 • หยุดสูบบุหรี่ก่อนตรวจอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจนอิ่มจัดก่อนตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 • หยุดใช้ยาขยายหลอดลมก่อนตรวจ
 • ถ้าใส่ฟันปลอมชนิดที่ถอดได้ ต้องถอดออก

 

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry) เป็นการตรวจเพื่อคัดกรองและป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง (Noise-induced hearing loss; NIHL)

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 • สภาพร่างกายปกติ ไม่เป็นไข้หวัดหรือหูอื้อ
 • หยุดรับฟังเสียงดัง ก่อนตรวจอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ในทางปฏิบัติมักจะทำการตรวจในวันจันทร์ที่เป็นวันแรกของสัปดาห์การทำงาน เพื่อให้พนักงานได้หยุดรับฟังเสียงดังในวันหยุดประจำสัปดาห์
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังที่บ้าน
 • มาถึงห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยินก่อนรับการตรวจอย่างน้อย 5 นาทีเพื่อป้องกันการหอบเหนื่อยขณะทำการตรวจ
 • ก่อนเข้าห้องตรวจให้ปิดโทรศัพท์มือถือ ถอดที่คาดผมตุ้มหูใหญ่ หรือแว่นตาออก (ถ้าสวมใส่อยู่)

 

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision test)เป็นการตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติที่เกี่ยวกับการมองเห็นให้กับคนทำงาน และใช้ในการพิจารณาว่าคนทำงานนั้นมีความพร้อมในการทำงาน (Fitness to work)หรือไม่

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 • สภาพดวงตาไม่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น เช่น ตาเจ็บตาแดง เป็นต้น
 • สายตาเมื่อยล้าหรือพร่ามัวจากงานที่กำลังทำอยู่
 • ผู้ที่สวมแว่นตาให้นำแว่นมาด้วยเพื่อทำการตรวจสอบแว่นตาที่ใช้อยู่ว่ามีความเหมาะสมกับการทำงานหรือไม่