• ประเมินปัจจัยเสี่ยง และลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 • ตรวจและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้วยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร์
 • ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
 • สร้างกระบวนการและแก้ไขสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมการทำงาน                                                                         
 • จัดบริการตรวจประเมินสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยง
 • พัฒนาระบบเฝ้าระวังและรายงานการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานประกอบการ
 • ป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงานและสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน                                        
 • สร้างเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                                                                   
 • สร้างกระบวนการควบคุมและป้องกันโรคจากการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการและพนักงาน
 • สอบสวนโรคจากการทำงานในสถานประกอบการเป็นทีมร่วมกับ แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด

 ศูนย์ความปลอดภัยฯ

 • วิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
 • เผ้าระวัง สอบสวนโรค และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านและที่ทำงาน  

 

 

ติดต่อ 

งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค 

โทร 038-611104 ต่อ 2134,2128

 

Powered by OrdaSoft!