1. บริการด้านพิษวิทยา

          2. ตรวจสุขภาพ

               - ตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติ

               - ตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล

               - ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

         3. สร้างเสริมสุขภาพ

              - ประเมินก่อนกลับเข้าทำงาน

              - ประเมินความสามารถในการทำงาน

              - สร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน

          4. เดินสำรวจสถานประกอบการ

                   - ประเมินความเสี่ยง/สอบสวนโรค/จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

                   - สื่อสารความเสี่ยงแกนนำ/ประชาชน

          5. วินิจฉัยโรคจากการทำงาน

          6. Return to Work

          7. ให้คำปรึกษาโรคด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย

Powered by OrdaSoft!