คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

-ปี 2567

หลักสูตรอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

-ปี 2567