ลำดับ ชื่อ สกุล ที่ทำงาน รุ่นที่เข้ารับการอบรม
1 กนกวรรณ  คำรินทร์ บริษัท พีระพงษ์การแพทย์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด 3
2 กมลวรรณ  ลิขิต  โรงพยาบาลระยอง 2
3 กรชนก  สหเจนสีดา โรงพยาบาลบางละมุง 3
4 กฤษณรักษ์  ลอยพูล โรงพยาบาลอรัญประเทศ 3
5 กันต์กนิษฐ์  เดชคุณานนท์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางแดง 3
6 เกษร  สมวงษ์อินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3
7 แก้วใจ วีระไวทยะ  โรงพยาบาลระยอง 2
8 ขนิษฐา  เสมานุสรณ์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง 3
9 ขวัญพัทธ์  ศรีวรพรกุล  โรงพยาบาลระยอง 2
10 ขวัญเรือน ศรีสัตยเสถียร โรงพยาบาลระยอง 2
11 ขัตติยา หมายแม่น  โรงพยาบาลระยอง 2
12 จรัญญา   ใจเมตตา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง 3
13 จริยา  ศรีสุวรรณ์ โรงพยาบาลพนมสารคาม 3
14 จันทร์เพ็ญ  พรมประเทศ โรงพยาบาลวังจันทร์ 3
15 จันทร์ยุพา สมุทรพัน โรงพยาบาลระยอง 2
16 จันเพ็ญ    อินทศรี โรงพยบาลสนามชัยเขต 3
17 จารุวรรณ   ไชยบุบผา โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 3
18 จิณณพัต  ศรีทอง โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 3
19 จิติมา  ธรรมสิทธิ์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 3
20 จุฑารัตน์ อินทพันธุ์ โรงพยาบาลระยอง 2
21 ชลดา แก้วประดับ  โรงพยาบาลระยอง 2
22 ชัดชนก ถาวรโรฤทธิ โรงพยาบาลระยอง 2
23 โชคสยาม  แกล้วเกษตรกรณ์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 3
24 ฑิตยา  มณีปกร คลินิกเอกชน 3
25 ณัฐฑิยา ธรรมศีร โรงพยาบาลระยอง 2
26 ดวงทิพย์ กุลรัตน์  โรงพยาบาลระยอง 2
27 เดือนฉาย อ้วนเจริญกุล โรงพยาบาลระยอง 2
28 ทัศนีย์ พูลเวช  โรงพยาบาลระยอง 2
29 ทัศนีย์  สถิตสมิทธ์ โรงพยาบาลบางปะกง 3
30 ทิฆัมพร สัตยวาท   โรงพยาบาลระยอง 2
31 ทิพย์สุดา  ศิริพิพัฒน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้างคาว 3
32 ธนพร หอมสุวรรณ์   โรงพยาบาลระยอง 2
33 ธัญญาลักษณ์ เกตุแก้ว โรงพยาบาลระยอง 2
34 ธิดารัตน์ เจิมภูมิอุดม  โรงพยาบาลระยอง 2
35 ธีรารัตน์ หิรัญรักษ์  โรงพยาบาลระยอง 2
36 นฤเบศร์  กิตติเวช กลุ่มการพยาบาล รพ.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 3
37 นลินี  หวังดี โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 3
38 นวลจันทร์ ช่วยเจริญ โรงพยาบาลระยอง 2
39 นันทพร   ใจเดช โรงพยาบาลบางบ่อ 3
40 นิตยา   วันดีฤทธิลาภ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้ 3
41 นุจิรา ชินชุมากร ภาคเอกชน 3
42 นุชิรา ชำนิไพบูลย์ ภาคเอกชน 3
43 ปภาวดี ศรีสุวรรณ โรงพยาบาลระยอง 3
44 ประกาศิต  มะลิงาม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง 3
45 ประณีต  เจริญวงษ์ โรงพยาบาลบางคล้า 3
46 ประทีป คุ้มเดช  โรงพยาบาลระยอง 2
47 ปราณี ประกอบสุข  โรงพยาบาลระยอง 2
48 ปัทมนันท์ ผางศรี โรงพยาบาลระยอง 2
49 ปิยนันท์ ศิริชุ่ม  โรงพยาบาลระยอง 2
50 พรทิพย์  ใบใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกม.7 3
51 พรพรรณ สุวรรณผล   โรงพยาบาลระยอง 2
52 พรวิมลวรรณ ขจรกิจ โรงพยาบาลระยอง 2
53 พัชรี  รุ่งนิยม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า 3
54 พิงค์ลดา กานต์ธเศรษฐ์ โรงพยาบาลระยอง 2
55 พิมลวรรณ สมสุภาพรุ่งยศ โรงพยาบาลระยอง 2
56 พูลศักดิ์  แข่งขัน เอกชน Freelance 3
57 เพ็ญประภา  สัณฐิติ โรงพยาบาลแปลงยาว 3
58 ภณิษฎา  นิศากรวุฒิพงศ์ โรงพยาบาลระยอง 2
59 มลฤดี สัตยาพร  โรงพยาบาลระยอง 2
60 มลฤดี  ตรีสัมมาเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอุดม 3
61 มลฤดี  เสาวกุล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพระยา 3
62 มิรา   พุคยาภรณ์ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 3
63 รจนา พึ่งวงศ์   โรงพยาบาลระยอง 2
64 รวยพร   ค้อชากุล โรงพยาบาลบางบ่อ 3
65 รัชฎา  รอดตาด โรงพยาบาลระยอง 2
66 รัตนา เอี่ยมจำเริญ โรงพยาบาลระยอง 2
67 รัตนา  เฉิดฉาย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว. องครักษ์ 3
68 รัตนากร  วงศ์ชวชิต โรงพยาบาลหนองใหญ่ 3
69 ริสศรา  ตันศิริ โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 3
70 เรือนแก้ว  ดำขำ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 3
71 ลัลน์รดา  แซ่จึง ภาคเอกชน 3
72 วงค์ชญพจณ์  พรหมศิลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 3
73 วงเดือน เสมเล็ก โรงพยาบาลระยอง 2
74 วรรณา ต่างเชื้อ  โรงพยาบาลระยอง 2
75 วรรณา ปฏิสังข์  โรงพยาบาลระยอง 2
76 วรารัตน์  เหล่าสูง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี 3
77 วราลี  อ่อนเชียง  โรงพยาบาลระยอง 2
78 วริศรา  ธรรมธร โรงพยาบาลคลองเขื่อน 3
79 วลัญช์รัช  จีรสงฆ์ประชา บริษัท โกลบอลเมดิคอลเซอร์วิส จำกัด 3
80 วันจันทร์  เหรียญศิริ  โรงพยาบาลบางปะกง (รพ.สต.บางสมัคร) 3
81 วาสนา มั่งคั่ง  โรงพยาบาลระยอง 2
82 วิกตอเรีย  สารีบุตร โรงพยาบาลบางละมุง 3
83 ศรีสุดา พลยุทธภูมิ โรงพยาบาลระยอง 2
84 ศศิว  ตู้บรรเทิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชากบก 3
85 ศิรภา   นิติภักดี โรงพยาบาลระยอง 2
86 สมจิต นนท์ศิริ   โรงพยาบาลระยอง 2
87 สายทรัพย์ กว้างมาก โรงพยาบาลระยอง 2
88 สาลินี   แก้วกระจาย โรงพยาบาลบ่อไร่ 3
89 สิริกาญจน์  ประทุม โรงพยาบาลบ้านค่าย 3
90 สุกัญญา  สอนสี เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 3
91 สุคนธา ผาสุข โรงพยาบาลระยอง 2
92 สุทน เพ็ชรรัตน์  โรงพยาบาลระยอง 2
93 สุนันทา  ภูริทัตสวัสดิ์ โรงพยาบาลเขาชะเมา 3
94 สุพล  วังขุย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6 จังหวัดชลบุรี 3
95 สุรางคนา สุขมหา  โรงพยาบาลระยอง 2
96 สุรีย์     สร้อยทอง โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 3
97 อารีย์วรรณ  เที่ยวรอบ บรัษัท NHK เวลโก ฉะเชิงเทรา 3
98 อารียา แสงชัยภูมิ  โรงพยาบาลระยอง 2
99 อำนาจ  สุทธิธรรม โรงพยาบาลเขาสุกิม 3