ชื่อ-สกุล    ภัทราวดี จารวัฒนธรรม

  ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ   งานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา 

     ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

  ชื่อ-สกุล    ศศิธร ฉัตรชนกธิวัฒน์

  ตำแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานสร้างเสริมสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา   

     ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

  ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่

  ชื่อ-สกุล   วิจิตรา กลิ่นหอม

  ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก

  ประวัติการศึกษา 

     ปริญญาตรีวิทยาศาสาตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  ชื่อ-สกุล    มนัสดาว แนวพนา

  ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

  ประวัติการศึกษา 

     ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สารขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  ชื่อ-สกุล  ระพีพร ศรีจันทร์

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ  งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

  ประวัติการศึกษา

     ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ชื่อ-สกุล กุลนรี บุรีรัมย์

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  หน้าที่รับผิดชอบ งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

  ประวัติการศึกษา

     ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  ชื่อ-สกุล สุกัญญา สุทัดสัน

  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

  ประวัติการศึกษา

     ปริญญาตรีสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา

Powered by OrdaSoft!