ชื่อ-สกุล    พญ.นภัส เตชะสาน

 ตำแหน่ง   แพทย์ประจำบ้าน สาขาอาชีวเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 3

 ประวัติการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  -

 E-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ : ม.ค. 67

ผลงานวิชาการ : Taechasan N, Jiamjarasrangsi W (2022). Shift work and metabolic risk factors. J Med Health Sci. 29(2):173-87.
URL: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/258421

ชื่อ-สกุล    นพ.จิรเมธ พจน์จริยาพร

 ตำแหน่ง   แพทย์ประจำบ้าน สาขาอาชีวเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 3

 ประวัติการศึกษา 

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ 2256-2562
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีที่1 โรงพยาบาลบางละมุง 2562-2563
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปีที่2 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 2563-2564
ศึกษาแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2564-ปัจจุบัน 

 ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  -

 E-mail

 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ : เม.ย. 67