ชื่อ-สกุล    นายแพทย์วัชรากร ชูทอง

  ตำแหน่ง   แพทยศาสตร์บัณฑิต

  ประวัติการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  -

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ :

   

ชื่อ-สกุล  นายแพทย์ศิวกร สันตินิภำนนท์

  ตำแหน่ง   แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์

  ประวัติการศึกษา   แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  -

  E-mail : sivakorn.suntThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ : 

   

ชื่อ-สกุล  นายแพทย์ชนินทร์ โภคบาล

  ตำแหน่ง  แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

  ประวัติการศึกษา   แพทยศาสตร์บัณฑิต สมเด็จพระปิ่นเกล้า

  ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  -

  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ :