ชื่อ-สกุล    กนกวรรณ ยมจินดา

  ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4

  ประวัติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

  ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  -

 E-mail

  ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ :

   

ชื่อ-สกุล  รมย์นลิน เย็นสุข

  ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4

  ประวัติการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา

  ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  -

  E-mail : 

  ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ :