ชื่อ-สกุล    แพทย์พรวิภา กุลรัตน์

 ประวัติการศึกษา   

ตำแหน่ง    แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์

 ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  โรงพยาบาลสุรินทร์

 E-mail : -

 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ : พ.ค.-มิ.ย.62

 

ชื่อ-สกุล    แพทย์สรชัช รัตนจิตติ

 ประวัติการศึกษา   -

 ตำแหน่ง    แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์

 ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  -

 E-mail : -

  ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ : พย.-ธค.62

ชื่อ-สกุล    แพทย์จินต์จุฑา ภานุมาสวิวัฒน์

 ประวัติการศึกษา  -

 ตำแหน่ง    แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์

 ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 E-mail : -

 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ :  ปี 63

 

ชื่อ-สกุล    แพทย์ธนู นพโสภณ

 ประวัติการศึกษา  -

 ตำแหน่ง    แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์

 ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  โรงพยาบาลพุทธโสธร

 E-mail : -

 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ :  ปี 63

 

ชื่อ-สกุล    แพทย์อาภาศิริ แต่งประกอบ

 ประวัติการศึกษา  -

 ตำแหน่ง    แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์

 ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  โรงพยาบาลสุรินทร์

 E-mail : -

 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ :  ปี 63

 

ชื่อ-สกุล    แพทย์ศรัณยา ทองแสวง

 ประวัติการศึกษา  -

 ตำแหน่ง    แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์

 ต้นสังกัดที่ปฎิบัติงาน  โรงพยาบาลแหลมฉบัง

 E-mail : -

 ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ :  ปี 63