ชื่อ-สกุล วีร์สุดา บำรุงสุข

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา 

  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุจกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 

  

  ชื่อ-สกุล อรจิรา  ทองเกิด

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา  

  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

  

  ชื่อ-สกุล กันภา  อยู่นุช

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานตรวจสุขภาพ

  ประวัติการศึกษา

       ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

  ชื่อ-สกุล ธัญญพัทธ์ เบ็ญจา

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง

  ชื่อ-สกุล มาลิษา  งามละเมียด

  ตำแหน่ง พนักงานบริการ

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ

  ประวัติการศึกษา

   ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

ชื่อ-สกุล เพ็ญโฉม  สังวาล

  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ งานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

  ประวัติการศึกษา

   มัธยมศึกษาตอนต้น กศน.สัตหีบ 

 

ชื่อ-สกุล ธิดารัตน์ โสดา

  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

  หน้าที่รับผิดชอบ ธุรการ

  ประวัติการศึกษา

   มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.ระยอง

 

 

Powered by OrdaSoft!