ชื่อ-สกุล  นายแพทย์ธีระศิษฏ์  เฉินบำรุง

  ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

  ประวัติการศึกษา

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เวชศาสตร์ป้องกันแขนง อาชีวเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

        ศรีนครินทรวิโรฒ

     - วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขา เวชศาสตร์ป้องกันแขนง อาชีวเวชศาสตร์ จากแพทยสภา

  ประวัติการทำงาน
     แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง

  ผลงานวิชาการ

     

 

 

 ชื่อ-สกุล  นายแพทย์วิชชาธร ธีรธัญยธรณ์กุล

 ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

 ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)

- แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตร 2 เดือน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)

 ประวัติการทำงาน

- ใช้ทุนและทำงานที่ จังหวัดนราธิวาส 

 ผลงานวิชาการ

- อุปาทานหมู่จำนวน 28 รายในระหว่างการทำงาน 2 เหตุการณ์จากห้องเย็น ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร แช่แข็ง จังหวัดระยอง ประเทศไทย

 

 

 ชื่อ-สกุล  แพทย์หญิงธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์

 ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ประวัติการศึกษา

- ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ (แขนงอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วว. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการทำงาน

- โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (พ.ค. 2556 - เม.ย. 2557)
- โรงพยาบาลถลาง (เม.ย. 2557 - พ.ค. 2559)
- โรงพยาบาลระยอง (ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน)

 ผลงานวิชาการ

- ความชุกของการลดลงของสมรรถภาพปอดในพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 3 แห่ง: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง (ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์ และธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง) วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2561)
- โรคติดเชื้ออุบัติใหม่จากค้างคาว (ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์ และ สรันยา เฮงพระพรหม) เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 2561; 16(1): 15-25.DOI: 10.14456/cmvj.2018.2
- การสำรวจความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มโรคการกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือโดยใช้แบบประเมิน CTS-6 ในกล่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร (ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์ และ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี) เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 72 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

 

 

 ชื่อ-สกุล  นายแพทย์วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ

 ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ประวัติการศึกษา

- วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผลงานวิชาการ

 

ชื่อ-สกุล  นายแพทย์คณิน จินตนาปราโมทย์

 ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Occupational Medicine  Certificate , Monash University, Australia
- วุฒิบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา
 

ประวัติการทำงาน

- แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
- แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช
- แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

 

 

ชื่อ-สกุล  แพทย์หญิงศุภางค์ ตั้งลิตานนท์

 ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ  เเพทย์เวชศาสตร์/ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ทางทะเล

ประวัติการศึกษา

- เเพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรแพทย์ เวชศาสตร์/ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
- ปริญญาโทสาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
 

ประวัติการทำงาน

 

ชื่อ-สกุล  นายแพทย์คงฤทธิ์ ภิญโญวิวัฒน์

 ตำแหน่ง  นายแพทย์ชำนาญการ

 หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทำงาน

 

 

Powered by OrdaSoft!