- ผังโครงสร้างองค์กร

- บุคลากร

                - แพทย์

                - พยาบาล 

                - นักวิชาการ

                - ธุรการ

                - แม่บ้าน

                - แพทย์ประจำบ้าน/นิสิตฝึกงาน

Powered by OrdaSoft!