งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

 

 

เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.

1.คลินิกอาชีวเวชกรรม(คลินิกโรคจากการทำงาน)

- ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม

- ตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (Pre-employment examination)

- ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-placement examination)

- ตรวจสุขภาพประจำปี (Annually health examination)

- ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work examination)

- ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)

2. ประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์

ได้แก่ สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น และสมรรถภาพปอด โดยพยาบาลอาชีวอนามัย

 

Powered by OrdaSoft!