• ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
  • ออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงของชุมชน
  • จัดบริการเฝ้าระวังสุขภาพ ตรวจสุขภาพทั้งเชิงรุกละเชิงรับ
  • สื่อสารความเสี่ยงต่อสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
  • สร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
  • สอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
  • ให้ความเห็นด้านวิชาการในกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHIA)
  • จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยงและข้อมูลสุขภาพ

 

Powered by OrdaSoft!