งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 

 

1.เฝ้าระวังและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ประเมินปัจจัยเสี่ยง และลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 • ตรวจและประเมินระดับค่าของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • ออกแบบการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
 • สร้างกระบวนการและแก้ไขสิ่งแวดล้อมในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • การจัดการและดำเนินการสุขาภิบาลน้ำดื่ม
 • สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการในการดูแลและจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

    

2.เฝ้าระวังสุขภาพบุคลากร

 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • พัฒนาระบบรายงานการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงาน

  

 

3.สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค

 • ให้ภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบบีในกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าทำงาน
 • สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล และสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • สร้างเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • ควบคุม และป้องกันโรคจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

  

    

Powered by OrdaSoft!