ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก

 

 

บทบาทหน้าที่

1.งานฐานข้อมูลสารเคมีอันตราย

      - รวบรวมและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสารเคมี

      - สนับสนุนข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี

 

2.งานสารต้านพิษ

      - สำรวจรวบรวมวิเคราะห์หาชนิดสารต้านพิษ                   

      - สนับสนุนจัดหา/เตรียมความพร้อมและพัฒนาเครือข่ายยาต้านพิษ

 

3.งานรับอุบัติภัยจากสารเคมี                                                     

       - รับปรึกษาผู้ป่วยได้รับสารเคมีในกรณีฉุกเฉิน

       - ร่วมทีมและร่วมฝึกซ้อมการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี                                                        

       - พัฒนาระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้อุบัติภัยจากสารเคมี

 

4.งานรักษาพยาบาลพิษจากสารเคมี และงานพัฒนาวิชาการอื่นๆ                                         

       - ให้คำปรึกษา ตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี                                                         

       - จัดทำทะเบียนและประเมินติดตามอาการผู้ป่วยสารเคมี

       - จัดอบให้ความรู้ด้านพิษวิทยา ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ประชาชน นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             

 

5.งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

       - ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับพิษวิทยา

       - พัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับพื้นที่

       - สร้างเครือข่ายการตรวจทางห้องปฏิบัติการในเขตภาคตะวันออก

 

 

 

Powered by OrdaSoft!