5 ต.ค.63 ประชุมชี้แจงโครงการบริการการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล telemedicine และเทคโนโลยี Block chain