2 พ.ย. 2563 โครงการรู้ทันอุบัติภัยในสถานศึกษา โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง