14ตค.63 บริษัทไออาร์พีซี จำกัด ร่วมกับ ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก จัดโครงการอบรมยุวความปลอดภัย เรื่อง พิษจากสารเคมี โดยช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น. ดำเนินการที่โรงเรียนวัดบ้านแลงและ เวลา 13.00-16.00 ที่โรงเรียนปัญญานุกูล อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อให้คณะครูและนักเรียน รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นสามารถป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นได้