23 ก.ย. 63 งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้รับโอกาสให้เป็นวิทยากรในการประชุมระบาดวิทยาภาคประชาชน ที่ อ.บ้านฉาง