22 ก.ย. 63 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทน รพ.ระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย มีความคิดเห็นที่หลากหลาย หวังว่าจะเกิดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ที่ตอบสนองต่อบริบทและปัญหาพื้นที่ระยอง