10 ก.ย. 63 อีกหนึ่งความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่จะเกิดขึ้นในโอกาสข้างหน้านี้ โดย รศ.ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ และคณะ จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หารือความเป็นไปได้และแนวทางในการศึกษาวิจัยสาร PFOS และ PFOA และความสัมพันธ์กับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดของพนักงานในสถานประกอบการโดยมี นพ.ธีระศิษฎ์ เฉินบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม พว.จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลอาชีวอนามัยและทีม และผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมต้อนรับ