26 ส.ค. 63 EIA เริ่มมีบ่อยขึ้น มีการขยาย สร้าง และพัฒนาโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ จ.ระยอง บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยและนักวิชาการสาธารณสุขในงานอาชีวอนามัย ยังต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความเห็น ร่วมกับภาคประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อให้เห็นผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบ และร่วมกันเสนอมาตรการป้องกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน