วันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันนอก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง ร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายดา การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแผนรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายดา จำนวน 80 คน ในการอบรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายดาให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี จากการซักถามและตอบแบบสอบถามในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในชุมชน สามารถปฏิบัติตัวและช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น สามารถเคลื่อนย้าย ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้ สามารถกำหนดจุดปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และทราบข้อมูลที่ควรแจ้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้