วันที่ 1 กย. 63 ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง ได้จัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยและการใช้ Application เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินัย วนานุกูล และทีมจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โรงพยาบาลระยองร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยดูแลรักษาภาวะพิษ โดยใช้ชื่อแอปพลิเคชั่นว่า "Mahidol Rayong Chemical Exposure Support System : MRCESS" เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมี อยู่ระหว่างการดำเนินการจดเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 70% และกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลระยอง) 30% และจะมีการเผยแพร่ให้ใช้ทั่วประเทศต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแพทย์ และพยาบาล จำนวน 100 คน