20 มีนาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 6  และงานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงานโรงพยาบาลระยองได้เสริมพลังให้บริษัทสิริซัคเซส ในการสร้างเสริมสุข  จัดทำ 10 รูปแบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ซึ่งบริษัทสนใจแพ็คเกจ หุ่นดี สุขภาพดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ สร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ โดยให้ความรู้ ด้านอาหาร ออกกำลังกาย การใช้ชีวิต ให้สมดุลกันพนักงาน ต่อไป