2 มี.ค. 63
“เป้าหมายการทำงานของเราคืออะไร”
“เป้าหมายการเข้ารับบริการใน รพ.ของผู้ป่วยคืออะไร”
หัวหน้าพาทำคุณภาพ...
ประชุมทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างการพัฒนาคุณภาพบริการ HA/AHA เพื่อให้ทุกคนในองค์กรกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการในส่วนงานของตนเองแบบเป็นทีม