24-25 ก.พ. 63 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกลไกสำคัญในการทำงานเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอหลากหลายประเด็นที่กองโรคจากการประกอบอาชีพฯจะได้นำไปทบทวนร่างกฎหมายลูกต่อไปโดยเฉพาะมาตรฐานหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนยังขาดบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน