19-20 กุมภาพันธ์ 2563 คุณศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณศศิธร สรประดิษ นักวิชาการสาธารณสุข ได้ร่วมถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ ป้องกันไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่ และดำเนินการช่วยเลิกบุหรี่ ของประชาชนในสถานประกอบการ ร่วมกันหารือ หาแนวทางการจัดกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มประชากรวัยทำงาน 

.