20 ก.พ.63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการกับทีมศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ชลบุรี เรียนรู้ How to move on A-HA