13 ก.พ.63 ร่วมประชุม แนวทางการพัฒนา Toxicology laboratory รองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC ได้รับความรู้ แนวทางการพัฒนาครบทุกด้านจาก อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ การจัดทำแผนพัฒนาคงไม่ยาก มีทางเลือกหลายทาง แต่ที่ยากคือเมื่อเปิดบริการกรณีเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือผู้อาจได้รับผลกระทบ จะใช้งบใด ใครจะจัดตั้งงบ ต่างจากผู้ประกันตน มีทั้งกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม