วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

งานสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน อาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลระยอง และศูนย์อนามัยที่ 6 ได้เข้าเยี่ยมเสริมพลัง พัฒนา นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยได้ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน  บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จังหวัดระยองการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบกิจการที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกความเสี่ยง ตามแนวคิด สุขภาพองค์รวม (Total worker health) เพื่อให้คนทำงานมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงจิตใจเป็นสุข จะส่งผลดีต่อสุขภาพพนักงานต่อไป