8 ก.พ.63 ทีมงานอาชีวอนามัย งานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม พว.ศิริยา ทรงสถาพรเจริญ และคุณมนัสดาว แนวพนา ร่วมประชุม อสม รพ.สต.ทับมาและรพ.รต. หนองจอก เพื่อให้ความรู้เรื่องฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และสารเคมีการเกษตร โดยเฉพาะ 3 สารอันตราย การเฝ้าระวัง และการดูแลตนเอง ให้แก่ จนท.รพ.สต.และ อสม.