4 ก.พ.63 ท่าน ผอ.ไชยสิทธ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง ประชุมติดตามความก้าวหน้าและร่วมคิดรูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครบวงจรด้วยนวัตกรรม(HTE) กับทีมPCT ที่เกี่ยวข้องและทีมอาชีวอนามัย เรามีแผนงานที่จะลงหน้างานเยี่ยมสถานประกอบการ ลงนามความรวมมือ ควบคู่กับ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยงและ ประเมินภาวะสุขภาพให้ความรู้การดูแลสุขภาพ สอนสาธิตการใช้ Telahealthและนำไปใช้ประเมิน ติดตามภาวะสุขภาพ ร่วมกับสถานประกอบการแต่ละแห่ง เป้าหมาย 10 สปก. และ 1 รพ.ระยอง