3 ก.พ. 63 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กในหน่วยบริการสาธารณสุข
รพ.ระยอง ได้รับการมอบหมายให้จัดทำร่างแนวทางการดำเนินงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเด็กในหน่วยบริการระดับตติยภูมิ ที่มีความเชื่อมโยงกับภาคส่วนใน รพ.และภาคีนอกหน่วยงานสาธารณสุข ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไขสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัยจากมลพิษต่างๆ