29 ม.ค.63 วันนี้ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษตะกั่วในเด็กปฐมวัย จ.ระยอง และได้รับเกียรติจาก ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ รอง ผอ.ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ และ ผอ.ณัฐพงศ์ แหละหมัน ผอ.ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ.ระยอง เป็นวิทยากร มีภาคีเครือข่ายถึง 70 คน ได้แก่ศูนย์พัฒนาการเด็ก ผู้แทน อปท. คลินิกสุขภาพเด็กดีเอกชน รพสต.สสอ. และสสจ. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ป้องกันฯอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ที่น่าสนใจคือข้อเสนอเชิงนโยบายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากตะกั่วในเด็กปฐมวัย ที่ผู้จัดเองอยู่ระหว่างพัฒนานั้นได้รับข้อเสนอที่ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น